QUÝ VỊ CÓ THỂ CUNG CẤP "LÝ DO CHÍNH ĐÁNG" CHO VIỆC KHÔNG NỘP ĐƠN YÊU CẦU CẤP DƯỠNG.

Quý Vị Đã Từng Là Nạn Nhân Của NẠN BẠO LỰC GIA ĐÌNH?

 

Việc Cố Gắng Truy Thu Tiền Cấp Dưỡng Cho Con Cái Có Thể Khiến Quý Vị Hoặc Con Của Quý Vị Gặp Nguy Hiểm?

 

QUÝ VỊ CÓ THỂ CUNG CẤP "LÝ DO CHÍNH ĐÁNG" CHO VIỆC KHÔNG NỘP ĐƠN YÊU CẦU CẤP DƯỠNG.

 

 

 

Quý vị cần trợ giúp về

vấn đề phúc lợi?

 

Thông tin liên hệ:

 

Community Legal

Services

North Philadelphia Law

Center

1410 West Erie Avenue

Philadelphia, PA 19140

(215) 227-2400

 

Philadelphia Legal

Assistance

718 Arch Street, Suite 300N

Philadelphia, PA 19106-1535

(215) 981-3800

Nếu quý vị nhận được các khoản trợ cấp phúc lợi, văn phòng phúc lợi sẽ mong muốn quý vị

nộp hồ sơ xin cấp dưỡng cho con cái. Tức là, họ sẽ muốn quý vị cung cấp tên cha của đứa trẻ và kiện anh ta ra tòa. Thông thường, các giấy tờ của tòa án cung cấp cho anh ta sẽ bao gồm địa chỉ của quý vị.

 

Quý vị có thể cung cấp "lý do chính đáng" để không nộp đơn yêu cầu cấp dưỡng nếu điều đó: (1) có thể

khiến quý vị hoặc con của quý vị có nguy cơ bị lạm dụng, hoặc (2) có thể khiến quý vị khó tránh khỏi việc bị lạm dụng.

 

Nếu việc nộp đơn yêu cầu cấp dưỡng có thể khiến gia đình quý vị gặp phải nguy cơ bị

bạo hành trong gia đình, hãy điền vào biểu mẫu đính kèm.

 

 Điền vào phần 1 của biểu mẫu. Đồng thời, hãy điền vào các phần 2, 3, hoặc 4.

  • Nếu quý vị có bằng chứng về việc bị lạm dụng, hãy điền vào phần 2 hoặc 3.
  • Nếu quý vị không có bằng chứng về việc bị lạm dụng, hãy điền vào phần 4. Văn phòng phúc lợi sẽ xem xét thông tin mà quý vị cung cấp.

 

Hãy nộp biểu mẫu cho nhân viên phụ trách phúc lợi của quý vị.

Giữ một bản sao và nhận biên lai!

Nhân viên phụ trách của quý vị sẽ biện hộ để quý vị không cần phải nộp đơn xin yêu cầu cấp dưỡng.

 

Nhân viên phụ trách của quý vị cũng cần cung cấp các lý do chính đáng của quý vị cho Tòa Án Gia Đình để Tòa Án Gia Đình sẽ ngừng cố gắng truy thu tiền cấp dưỡng cho quý vị.

 

Nếu văn phòng phúc lợi gây khó khăn hoặc quý vị không thể

dừng vụ kiện của quý vị tại Tòa án Gia đình, hãy liên hệ Community Legal Services.

 

 

Community Legal Services of Philadelphia

 

Văn Phòng Trung Tâm Thành Phố:

1424 Chestnut St. | Philadelphia, PA 19102-2505 | Điện thoại: 215-981-3700

clsphila.org

 

North Philadelphia Law Center:

1410 West Erie Ave. | Philadelphia, PA 19140-4136 | Điện thoại: 215-227-2400

 

Last Review and Update: Feb 24, 2023
Back to top