PALawHelp.orgPALawHelp.org

Nơi Nộp Đơn Khiếu Nại Tiền Lương

Authored By: Community Legal Services of Philadelphia
Read this in:
English
Spanish / Español
Russian / Pусский
Chinese (Traditional) / 中文

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại chi trả tiền lương chưa được thanh toán lên Bộ Lao Động Hoa Kỳ, Bộ Lao Động và Công Nghiệp Pennsylvania hoặc Tòa Án Thành Phố. Vui lòng kiểm tra các yêu cầu được liệt kê bên dưới để xác định nơi nộp đơn yêu cầu phù hợp.

 

Bộ Lao Động Hoa Kỳ,

Bộ Phận Tiền Lương và Giờ Công

1617 John F Kennedy Blvd, Suite 1780 Philadelphia, PA 19103 

(215) 597-4950

 

Phòng Lao Động & Công Nghiệp Philadelphia,

Bộ Phận Tiêu Chuẩn Lao Động

110 North 8th Street Suite 203 Philadelphia, PA 19130-4064  (215) 560-1858

Tòa Án Thành Phố Philadelphia

1339 Chestnut Street, 10th Fl

Philadelphia, PA 19107

(215) 686-2910

Loại Người Sử Dụng Lao Động:

 • Chỉ nộp đơn khiếu nại đối với người sử dụng lao động có tổng thu nhập từ $500.000 trở lên mỗi năm

 

 

Loại Người Sử Dụng Lao Động:

 • Đơn khiếu nại phải dành cho người sử dụng lao động đang kinh doanh tại Pennsylvania
 • Không nộp đơn khiếu nại đối với nhà thầu phụ 

 

Loại Người Sử Dụng Lao Động:

 • Người sử dụng lao động ở Philadelphia hoặc
 • Người lao động làm việc tại Philadelphia

Loại Khiếu Nại:

Người sử dụng lao động không thanh toán:

 • Tiền lương tối thiểu
 • Tiền tăng ca
 • Không khiếu nại đòi nợ lương, lương thôi việc hoặc ngày nghỉ phép

 

Cơ quan liên bang DOL cũng sẽ tiến hành điều tra các khiếu nại liên quan đến:

- Các điều khoản về lao động trẻ em của Đạo Luật Tiêu Chuẩn Lao Động Công Bằng (FLSA)

- Đạo Luật Nghỉ Phép Gia Đình và Y Tế (FMLA)

- Đạo Luật Bảo Vệ Người Lao Động Nông Nghiệp Theo Mùa và Di Cư (MSPA)

- Các biện pháp bảo vệ người lao động được các chương trình thị thực tạm thời cung cấp

- Các Yêu Cầu về Mức Lương Chung trong Đạo Luật Davis-Bacon (DBA) và Đạo Luật Về Hợp Đồng Dịch Vụ (SCA)

 

Loại Khiếu Nại:

Người sử dụng lao động không thanh toán:

 • Khoản nợ lương bất kỳ
 • Tiền lương tối thiểu
 • Tiền tăng ca
 • Mức lương chung cho các dự án xây dựng
 • Có thể yêu cầu lương thôi việc và ngày nghỉ phép nếu người lao động bị nợ lương thôi việc hoặc ngày nghỉ phép dựa trên hợp đồng hoặc điều khoản bằng văn bản

 

Cơ quan tiểu bang cũng sẽ tiến hành điều tra các khiếu nại liên quan đến:

 • Luật Lao Động Trẻ Em
 • Luật Trả Lương Công Bằng
 • Luật Gia Công
 • Người Sử Dụng Lao Động Không Thanh Toán Tiền Khám Sức Khỏe Bắt Buộc
 • Đạo Luật Về Hồ Sơ Nhân Sự
 • Luật Lao Động Trang Trại Theo Mùa
 • Thù Lao Cho Người Lao Động
 • Luật Thu và Trả Lương

 

Loại Khiếu Nại:

 • Các vụ kiện yêu cầu chi trả lên đến $12.000 bao gồm các khiếu nại về tiền lương chưa chi trả và ngày nghỉ phép

 

 • Giới hạn cho các đơn khiếu nại xảy ra tại Philadelphia

 

 

 

 

Community Legal Services of Philadelphia

clsphila.org

 • Văn Phòng Trung Tâm Thành Phố: 1424 Chestnut St. | Philadelphia, PA 19102-2505 | Điện thoại: 215-981-3700
 • North Philadelphia Law Center: 1410 West Erie Ave. | Philadelphia, PA 19140-4136 | Điện thoại: 215-227-2400

 

Tháng 8 năm 2013

Last Review and Update: Apr 20, 2021