PALawHelp.orgPALawHelp.org

Các công cụ hỗ trợ hữu ích khi quý vị không có khả năng thanh toán các hóa đơn

Authored By: Consumer Financial Protection Bureau
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Tagalog / Pilipino
Chinese / 中文

Bộ công cụ trao quyền tài chính Your Money, Your Goals (Tiền của quý vị, Mục tiêu của quý vị) cung cấp các tài nguyên giúp quý vị đánh giá tình hình tài chính hiện tại của mình và đưa ra các quyết định về ngân sách.