PALawHelp.orgPALawHelp.org

Mga nakakatulong na tools kapag hindi mo kayang bayaran ang iyong mga bills

Authored By: Consumer Financial Protection Bureau
Read this in:
English
Spanish / Español
Korean / 한국어
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese / 中文

Ang toolkit para sa pagkakaroon ng pampinansyal na kapangyarihan na Your Money, Your Goals (Ang Iyong Pera, ang Iyong mga Mithiin) ay may mga mapagkukunan ng impormasyon na makakatulong sa iyong suriin ang iyong kasalukuyang kalagayang pampinansyal at gumawa ng mga desisyon tungkol sa iyong badyet.