PALawHelp.orgPALawHelp.org

Tiền Trợ Cấp An Sinh (Supplemental Security Income, hay SSI)

Authored By: Social Security Administration
Read this in:
Arabic / العربية
Greek / Ελληνικά
English
Spanish / Español
Farsi / فارسی
French / Français
Haitian Creole / Kreyòl Ayisyen
Armenian / Հայերէն
Italian / Italiano
Korean / 한국어
Polish / Język Polski
Portuguese / Português
Russian / Pусский
Tagalog / Pilipino
Chinese / 中文

Tập sách này giải thích Tiền Trợ Cấp An Sinh (Supplemental Security Income, hay SSI) là gì, ai có thể nhận được và cách nộp đơn xin. Tập sách này chỉ cung cấp những điều căn bản và không có mục đích trả lời tất cả các câu hỏi. Các thắc mắc về trường hợp riêng của quí vị thì nên thảo luận với nhân viên đại diện của Sở An Sinh Xã Hội.

Link: www.ssa.gov

Last Review and Update: Feb 10, 2016