PALawHelp.orgPALawHelp.org

Supplemental Security Income (Karagdagang Perang Pangseguridad, SSI)

Authored By: Social Security Administration
Read this in:
Arabic / العربية
Greek / Ελληνικά
English
Spanish / Español
Farsi / فارسی
French / Français
Haitian Creole / Kreyòl Ayisyen
Armenian / Հայերէն
Italian / Italiano
Korean / 한국어
Polish / Język Polski
Portuguese / Português
Russian / Pусский
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese / 中文

Ipinapaliwanag ng buklet na ito kung ano ang Supplemental Security Income (SSI), sino ang makakakuha nito at kung paano mag-aplay. Ito’y nagbibigay ng saligang impormasyon at hindi nito binabalak na sagutin ang lahat ng mga katanungan. Para sa ispesipikong impormasyon tungkol sa iyong sitwasyon, dapat mong kausapin ang isang kinatawan ng Social Security.

Link: www.ssa.gov

Last Review and Update: Feb 10, 2016