PALawHelp.orgPALawHelp.org

Revni Sekirite Siplemantè (SSI)

Authored By: Social Security Administration
Read this in:
Arabic / العربية
Greek / Ελληνικά
English
Spanish / Español
Farsi / فارسی
French / Français
Armenian / Հայերէն
Italian / Italiano
Korean / 한국어
Polish / Język Polski
Portuguese / Português
Russian / Pусский
Tagalog / Pilipino
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese / 中文

Tiliv enfòmasyon sa a ap eksplike kisa Revni Sekirite Siplemantè (SSI) ye, kimoun ki ka jwenn li ak fason pou aplike pou jwenn li. Li bay enfòmasyon debaz epi li pa la pou reponn tout kesyon yo. Pou enfòmasyon spesifik sou sitiyasyon ou, ou ta dwe pale avèk yon anplwaye Sekirite Sosyal.

Link: www.ssa.gov

Last Review and Update: Feb 10, 2016