PALawHelp.orgPALawHelp.org

Bán Phát Mại

Authored By: MidPenn Legal Services LSC Funded
Read this in:
English
Spanish / Español
Russian / Pусский
Chinese (Traditional) / 中文

THI HÀNH ÁN


Một cá nhân (hoặc công ty) nộp đơn và thắng một vụ kiện sẽ nhận được một "phán quyết" chống lại người thua kiện. Sau khi một người đã có được phán quyết của toà án, họ có thể tiến hành việc thi hành phán quyết đó. Thủ tục để họ thực hiện việc này sẽ phụ thuộc vào việc liệu phán quyết đó có phải là Phán Quyết của Thẩm phán Quận Có Thẩm Quyền hoặc Phán Quyết của Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông. Người thắng kiện là người chủ nợ theo phán quyết. Người thua kiện là người mắc nợ theo phán quyết. Người chủ nợ theo phán quyết có thể thực hiện phán quyết, nghĩa là cố gắng truy thu tiền theo phán quyết này nếu họ chưa được trả đủ tiền và thời hạn kháng cáo (thường là 30 ngày) đã trôi qua.
 

THỰC HIỆN PHÁN QUYẾT CỦA THẨM PHÁN QUẬN


Những Tài Sản Gì Có Thể Bán?

Có thể bán tài sản thực cá nhân của người mắc nợ theo phán quyết. Ví dụ: ô tô, tivi, vcrs, các thiết bị và đồ nội thất.

Khi Nào Có Thể Bán Tài Sản?

Bất cứ lúc nào sau 30 ngày kể từ ngày tòa có phán quyết cho đến 5 năm sau ngày phán quyết.

Các Thủ Tục Để Bán Tài Sản?

1. Người chủ nợ theo phán quyết phải xin Lệnh Thi Hành Án của Thẩm Phán Quận. Do có một khoản phí nộp đơn cho mỗi vụ kiện nên người này phải trả phí này cho cán bộ hoặc cảnh sát trưởng tại thời điểm này. Các khoản phí đó được cộng vào số tiền của phán quyết. Sau khi tài sản được bán, số tiền bổ sung này sẽ được trả cho người chủ nợ theo phán quyết.

2. Sau khi có Lệnh Thi Hành Án, cán bộ hoặc cảnh sát trưởng sẽ đến nhà người mắc nợ theo phán quyết và liệt kê những tài sản sẽ được bán. Họ sẽ chỉ định giá trị bằng đô la cho mỗi tài sản. Người mắc nợ theo phán quyết không được bán hoặc xử lý những món đồ đó trước khi được đem bán. Thủ tục này được gọi là trưng thu. Tài sản được liệt kê như vậy được coi là đã được trưng thu. Việc bán tài sản phải được tổ chức trong vòng 6 tháng nếu không sẽ hết hạn trưng thu.

3. Sắp xếp lịch bán tài sản bị đánh thuế. Tối thiểu phải thông báo cho người mắc nợ theo phán quyết 6 ngày trước ngày tài sản được đem bán.

Có Thể Tổ Chức Một Buổi Bán Tài Sản Khác Không?

Nếu lần rao bán đầu tiên không tạo ra đủ tiền để trả theo phán quyết, lần bán tài sản bổ sung có thể được tổ chức.

Một Số Tài Sản Có Thể Được Miễn Bán Không?

Người mắc nợ theo phán quyết được miễn trừ $300 cho mỗi lần bán. Tài sản có giá trị lớn như vậy có thể được để riêng và không được bán. Người mắc nợ theo phán quyết có thể thông báo cho cảnh sát trưởng hoặc cán bộ các tài sản mà họ muốn để riêng. Cảnh sát trưởng hoặc cán bộ sẽ xác định giá trị của tài sản và, nếu nó nằm trong mức miễn trừ thì họ sẽ để nó ra riêng. Người mắc nợ theo phán quyết có thể nhận khoản miễn trừ bằng tiền mặt từ số tiền bán tài sản. Việc miễn trừ phải được thực hiện trước ngày bán tài sản. Một số tài sản thuộc tài sản cá nhân có thể được đặc biệt miễn trừ. Chúng chủ yếu là quần áo, Kinh Thánh và sách giáo khoa. Tuy nhiên, giá trị của những tài sản này sẽ được khấu trừ trong khoản miễn trừ là $300.

Khi cả vợ và chồng đều là người mắc nợ theo phán quyết, mỗi người đều có thể nhận khoản miễn trừ là $300. Tuy nhiên, luật không có sự quy định rõ ràng. Trong trường hợp đó, người mắc nợ theo phán quyết nên cố gắng yêu cầu để cả hai vợ chồng đều được miễn trừ.

Khi Nào Có Thể Yêu Cầu Miễn Trừ:

Người mắc nợ theo phán quyết có thể yêu cầu miễn trừ bất cứ lúc nào trước ngày tài sản được bán bằng cách đến gặp Thẩm phán Quận.

Miễn trừ:

Trường hợp tài sản không thuộc sở hữu của người mắc nợ theo phán quyết thì chủ sở hữu tài sản có quyền nộp đơn khiếu nại của bên thứ ba lên Thẩm Phán Quận trước ngày tài sản được đem bán. Việc nộp đơn khiếu nại sẽ dừng việc bán tài sản và phiên xét xử về khiếu nại sẽ được tổ chức tại Tòa Án Thỉnh Cầu Phổ Thông trong vòng 5 ngày. Trong trường hợp người mắc nợ theo phán quyết đã kết hôn và vợ/chồng của họ không phải là mắc nợ theo phán quyết thì người vợ hoặc chồng này có thể khiếu nại về tài sản theo nguyên tắc của người thuê nhà.
 

THỰC HIỆN PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN THỈNH CẦU PHỔ THÔNG


Những Tài Sản Gì Có Thể Bán?

Có thể bán sản cá nhân và tài sản thực của người mắc nợ theo phán quyết. Tài sản do bên thứ ba nắm giữ (tài khoản séc, v.v.) có thể bị phong tỏa và sử dụng theo phán quyết.

Khi Nào Có Thể Bán Tài Sản?

Tài sản có thể được bán bất cứ lúc nào sau 30 ngày kể từ ngày ra phán quyết và tối đa 5 năm sau ngày đó. Nếu người mắc nợ theo phán quyết nộp các giấy tờ thích hợp 5 năm một lần, khoản nợ có thể được xử lý trong tối đa 20 năm sau ngày phán quyết được đưa ra.

Các Thủ Tục Để Bán Tài Sản?

1. Người chủ nợ theo phán quyết phải có văn bản yêu cầu thi hành án. Anh ta/cô ta sẽ phải trả phí cho cảnh sát trưởng tại thời điểm này. Các khoản phí đó được cộng vào số tiền của phán quyết và được trả cho người chủ nợ theo phán quyết tại ngày bán tài sản.

2. Cảnh sát trưởng sẽ đến nhà của người mắc nợ theo phán quyết và thực hiện đánh thuế trên tài sản thực hoặc cá nhân của người này. Anh ta/cô ta sẽ liệt kê các tài sản được bán. Những tài sản đó sẽ không được bán hoặc xử lý theo cách khác trước ngày bán tài sản.
 

CÁC THỦ TỤC KHẢ DĨ KHÁC ĐỂ THU THẬP PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN THỈNH CẦU PHỔ THÔNG


Thủ Tục Sai Áp Lương:

Tiền lương có thể bị cắt giảm để thực hiện phán quyết cho việc hỗ trợ, ở trọ trong vòng dưới bốn tuần, một số khoản nợ cho chủ nhà và các khoản vay của sinh viên.

Thu Hồi Giấy Phép Lái Xe:

Khi phán quyết được đưa ra từ một tai nạn ô tô, người chủ nợ theo phán quyết có thể yêu cầu Cục Xe Cơ giới thu hồi giấy phép lái xe của người mắc nợ theo phán quyết cho đến khi có phán quyết được hoàn thành.


MidPenn Legal Services (MPLS) đang cung cấp thông tin thích hợp cho một số tình huống bán phát mại. Trong khi cung cấp các thông tin này, MidPenn Legal Services (MPLS) không hề đồng thuận hay gợi ý rằng mình sẽ đại diện cho các cá nhân sử dụng thông tin kèm theo. Dù thông tin này được xem là chính xác tại thời điểm được soạn, MPLS sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin này. Các tình huống đặc biệt sẽ cần đến phân tích riêng và quý vị có thể cần tham khảo ý kiến luật sư.

 

Last Review and Update: Apr 20, 2021