PALawHelp.orgPALawHelp.org

Chuẩn bị cho Hội nghị Hỗ trợ của bạn - Pennsylvania

Authored By: Philadelphia Legal Assistance
Read this in:
English
Spanish / Español
French / Français

Information

PLA - Philadelphia Legal AssistancePhần make series video Trường hợp của bạn PLA, video này giải thích những gì xảy ra tại một hội nghị hỗ trợ trẻ em, mô tả cách hỗ trợ trẻ em được tính toán, và giúp bạn quyết định xem có nên yêu cầu một buổi điều trần trước một chuyên gia hổ trợ nếu bạn không hài lòng với kết quả của một Hội nghị hỗ trợ. Để biết thêm thông tin về hỗ trợ trẻ em, xem http://philalegal.org/support Lưu ý: video này thảo luận về luật

 

Last Review and Update: Feb 09, 2021