Skip to main content

Chuẩn bị cho một buổi nghe về chăm sóc con - Pennsylvania

Information

PLA - Philadelphia Legal AssistancePhần make series video Trường hợp của bạn PLA, video này giải thích những gì xảy ra tại phiên điều trần, nuôi con, mô tả các "lợi ích tốt nhất của trẻ em" tiêu chuẩn, và cho bạn lời khuyên về việc làm thế nào để có được thứ tự giam giữ bạn muốn. Để biết thêm thông tin về quyền nuôi con, xem http://philalegal.org/custody. Lưu ý: video này thảo luận về luật Pennsylvania. Trong các tiểu bang khác, luật pháp có thể khác nhau.

 

Last Review and Update: Aug 09, 2021
Back to top