Sự Can Thiệp Của Chủ Nhà Đến Quyền Sử Dụng Dịch Vụ Tiện Ích Của Người Thuê Nhà

Dịch Vụ Tiện Ích và Mối Quan Hệ Chủ Nhà/Người Thuê Nhà

Hợp đồng cho thuê có thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản và giống như bất kỳ thời hạn thuê nào khác, điều quan trọng là người thuê nhà phải nắm được các điều khoản thuê của họ liên quan đến dịch vụ tiện ích. Ai là người chịu trách nhiệm thanh toán các hóa đơn gas, điện, và/hoặc nước và thoát nước? Những dịch vụ được bao gồm và không bao gồm trong tiền thuê nhà? Tôi có cần đăng ký dịch vụ này dưới tên của mình hay chủ nhà của tôi sẽ đăng ký theo tên họ? Câu trả lời cho các câu hỏi này phụ thuộc vào những gì quý vị và chủ nhà của mình cùng đồng thuận hoặc nhiều khả năng hơn là những gì được đề cập đến trong hợp đồng thuê nhà mà quý vị đã ký.

Công ty cung cấp dịch vụ tiện ích có thể ngừng các dịch vụ tiện ích của tôi nếu hóa đơn đứng tên tôi và tôi chậm thanh toán không?

Có, nếu họ thực hiện theo đúng các thủ tục thích hợp bao gồm thông báo trước cho quý vị và cho quý vị cơ hội thanh toán những dịch vụ còn nợ hoặc ký kết thỏa thuận thanh toán.

Để biết thông tin chi tiết về việc tránh để công ty cung cấp dịch vụ tiện ích chấm dứt dịch vụ tiện ích của quý vị, hãy xem Tờ Thông Tin Chi Tiết của Midpenn có tiêu đề Các Vấn đề Về Việc Chấm Dứt Tiện Ích.

Chủ nhà có thể ngừng các dịch vụ tiện ích của tôi nếu tôi chậm trả tiền thuê nhà không?

Nếu quý vị tự trả một số hoặc tất cả các dịch vụ tiện ích của mình thì quý vị sẽ có “hợp đồng” dịch vụ riêng với công ty gas, điện hoặc nhà cung cấp dịch vụ cấp thoát nước và chủ nhà của quý vị không được can thiệp hợp pháp vào dịch vụ tiện ích của quý vị ngay cả khi quý vị đang chậm trả tiền thuê nhà. Ngay cả khi việc cấp thoát nước, gas hoặc điện được bao gồm trong tiền thuê nhà của quý vị thì chủ nhà cũng không thể ngừng dịch vụ tiện ích của quý vị một cách hợp pháp. Đây có thể được coi là một nỗ lực bất hợp pháp nhằm trục xuất quý vị thay vì thực hiện theo các thủ tục pháp lý phù hợp và nếu điều này xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra, quý vị nên tham khảo ý kiến luật sư.

Tôi có thể làm gì nếu công ty dịch vụ tiện ích đe dọa ngừng dịch vụ của tôi theo yêu cầu của chủ nhà hoặc vì chủ nhà của tôi chưa thanh toán hóa đơn, nó thuộc trách nhiệm của chủ nhà theo hợp đồng thuê nhà của tôi?

Quyền Được Sử dụng Dịch vụ Tiện ích Của Người Thuê nhà và Việc Ngừng Dịch vụ Đối Với Nhà Ở Cho Thuê nhằm ngăn chặn tổn thất khi cung cấp các dịch vụ tiện ích và việc gây khó khăn quá mức cho người thuê nhà khi dịch vụ bị ngừng theo yêu cầu của chủ nhà hoặc do chủ nhà chưa thanh toán các hóa đơn tiện ích. Chúng được áp dụng khi chủ nhà là người chịu trách nhiệm thanh toán các hóa đơn điện nước.

Điện nông thôn thuộc sở hữu của thành phố và các dịch vụ tiện ích công được quản lý đều phải tuân thủ theo một trong những điều luật này. Công ty cung cấp dịch vụ tiện ích phải thông báo trước cho người thuê nhà và chủ nhà về việc ngừng dịch vụ do chủ nhà chưa thanh toán hóa đơn. Người thuê nhà phải được thông báo bằng văn bản ít nhất 30 ngày về việc ngừng dịch vụ theo kế hoạch. Công ty cung cấp dịch vụ tiện ích cũng phải thông báo cho bất kỳ cơ quan địa phương nào có thể giúp đỡ người thuê nhà nếu họ có kế hoạch ngừng dịch vụ.

Nếu chủ nhà yêu cầu một công ty cung cấp dịch vụ tiện ích ngừng dịch vụ đối với nhà ở cho thuê, họ phải cung cấp một văn bản cho công ty này để họ biết rằng tất cả các nhà ở cho thuê này đều đang để trống hoặc tất cả những người thuê nhà đã đồng thuận bằng văn bản về việc ngừng dịch vụ. Nếu không thể làm điều này thì chủ nhà phải cung cấp cho công ty cung cấp dịch vụ tiện ích biết tên và địa chỉ của những người thuê nhà sẽ bị ảnh hưởng; sau đó họ sẽ phải thông báo bằng văn bản cho từng người thuê nhà rằng chủ nhà của họ đã yêu cầu ngừng việc cung cấp dịch vụ. Công ty cung cấp dịch vụ tiện ích cũng được yêu cầu phải đăng một thông báo tương tự trong khu vực chung của tòa nhà hoặc nhà di động.

Người thuê nhà có quyền đăng ký để tiếp tục sử dụng các dịch vụ. Công ty cung cấp dịch vụ tiện ích phải nối lại dịch vụ hoặc ngừng dịch vụ nếu người thuê nhà thanh toán số tiền bằng với mức sử dụng trong 30 ngày đã qua. Những người thuê nhà sau đó sẽ nhận được hóa đơn cho mỗi 30 ngày sử dụng dịch vụ bổ sung.

Bất cứ người thuê nhà nào trả tiền cho dịch vụ tiện ích theo cách này sẽ có quyền khấu trừ khoản tiền này khỏi tiền thuê nhà phải trả cho chủ nhà.


Tập sách thông tin này cung cấp các thông tin chung thay vì các lời khuyên pháp lý cụ thể. Dù thông tin này được xem là chính xác tại thời điểm được soạn, các tình huống đặc biệt sẽ cần đến phân tích riêng và quý vị có thể cần tham khảo ý kiến luật sư. Tháng 6 năm 2011

MidPenn Legal Services phục vụ tại các quận Adams, Bedford, Berks, Blair, Centre, Clearfield, Cumberland, Dauphin, Franklin, Fulton, Huntingdon, Juniata, Lancaster, Lebanon, Mifflin, Perry, Schuylkill và York.

Last Review and Update: Jan 28, 2022
Back to top