Tùy chọn nộp Tờ khai bằng điện tử cho Cá nhân

Contents

Information

Có bốn lựa chọn nộp bằng điện tử cho cá nhân đóng thuế dưới đây. Đối với các doanh nghiệp và người đóng thuế khác, xem các đường dẫn bên trái.

Dùng Free File hoặc Mẫu tự diền của IRS

  • Dùng Free File của IRS nếu tổng thu nhập được điều chỉnh của quý vị là $73,000  hay ít hơn.
  • Nếu quý vị thoải mái tự mình khai thuế, hãy thử các Mẫu Free File tự điền. 

Tìm hiểu thêm về Free File

Dùng địa điểm khai thuế miễn phí

Các chương trình Tình nguyện hỗ trợ thuế thu nhập (VITA) và Tư vấn thuế cho Người cao niên (TCE) có trợ giúp miễn phí về thuế và  e-file cho người đóng thuế đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm về khai thuế miễn phí

Sử dụng phần mềm thương mại

  • Sử dụng phần mềm khai thuế thương mại để chuẩn bị và nộp tờ khai thuế của quý vị.
  • Được truyền qua các kênh điện tử được IRS phê duyệt.

Tìm hiểu thêm về phần mềm thương mại

Tìm nhà cung cấp e-file được IRS ủy quyền

  • Những chuyên viên khai thuế được chấp nhận bởi chương trình khai thuế điện tử là những nhà cung cấp e-file được IRS ủy quyền.
  • Họ đủ tiêu chuẩn để khai, chuyển và xử lý tờ khai e-file.

Tìm một Chuyên gia thuế ngay bây giờ (tiếng Anh)

Last Review and Update: Aug 03, 2023
Back to top