Nộp đơn khiếu nại

Authored By: United States Department of Labor

Bạn (hoặc người đại diện của bạn) có quyền nộp đơn khiếu nại bí mật về an toàn và sức khỏe và yêu cầu OSHA kiểm tra nơi làm việc của bạn nếu bạn tin rằng có mối nguy hiểm nghiêm trọng hoặc nếu bạn cho rằng chủ lao động của bạn không tuân theo các tiêu chuẩn OSHA. Khiếu nại phải được nộp càng sớm càng tốt sau khi nhận thấy mối nguy hiểm. Đơn khiếu nại có chữ ký sẽ có nhiều khả năng dẫn đến việc thanh tra tại chỗ hơn.

Last Review and Update: Aug 25, 2023
Back to top