Depoze yon Plent

Authored By: United States Department of Labor

Ou (oswa reprezantan w) gen dwa pou w depoze yon plent konfidansyèl pou sekirite ak sante epi mande yon enspeksyon OSHA sou espas travay ou si w kwè gen yon danje grav oswa si w panse patwon w pa suiv nòm OSHA yo. Yo ta dwe depoze plent la pi vit posib apre yo fin remake danje a. Yon plent ki siyen gen plis chans pou l lakòz yon enspeksyon sou plas.

Last Review and Update: Aug 25, 2023
Back to top