PALawHelp.orgPALawHelp.org

Nhận dược sự bảo về từ lệnh lạm dụng - Pennsylvania

Authored By: Philadelphia Legal Assistance
Read this in:
English
Spanish / Español
French / Français

Information

PLA - Philadelphia Legal Assistance
Một phần của PLA Make series video Trường hợp của bạn, video này giải thích quá trình tòa án để có một tấm bảo vệ Từ Lạm dụng tự. Để biết thêm thông tin về bảo vệ Từ lạm dụng, xem 
http://philalegal.org/pfa. Lưu ý: video này thảo luận về luật Pennsylvania. Trong các tiểu bang khác, luật pháp có thể khác nhau.