Kev pab tshiab rau kev pom, kev zam, thiab kev tshaj qhia txog kev dag ntxias ua ntau hom lus

Cov neeg dag ntxias yuav hais koj hom lus. Qhov ntawd yog qhov laj thawj uas tam sim no FTC ho txais cov kev tshaj qhia ua ntau hom lus. Txhawm rau tshaj qhia ua Lus Suav, Lus Tagalog, Lus Nyab Laj, Lus Fab Kis, Lus Arabic, Lus Kaus Lim, Lus Lav Xias, Lus Portuguese, Lus Polish, thiab ntau yam lus, hu rau FTC ntawm (877) 382-4357. Nias 3 txhawm rau tham nrog tus neeg txhais lus. Txhawm rau tshaj qhia txog kev nyiag cov ntaub ntawv ntiag tug, hu rau (877) 438-4338 thiab xaiv qhov kev xaiv ua hom lus uas koj xav tau. Cov xov tooj yog qhib thaum 9 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj raws lub sij hawm Sab Hnub Tuaj.

Back to top