Dùng Trợ Lý EITC

Authored By: Internal Revenue Service

Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) giúp người lao động và gia đình có thu nhập thấp đến trung bình được giảm thuế. Việc yêu cầu tín thuế này có thể làm giảm số thuế quý vị nợ và cũng có thể mang lại cho quý vị một khoản hoàn thuế lớn hơn.

Last Review and Update: Dec 18, 2023
Back to top