Tín thuế Thu nhập kiếm được (EITC)

Authored By: Internal Revenue Services

Tín thuế Thu nhập kiếm được (EITC) giúp những người lao động và gia đình có thu nhập thấp đến trung bình được giảm thuế. Nếu bạn đủ điều kiện, bạn có thể sử dụng tín thuế này để giảm các khoản thuế bạn phải trả – và có thể tăng tiền hoàn thuế của mình.

Last Review and Update: Oct 10, 2023
Back to top