PALawHelp.orgPALawHelp.org

Mga Benepisiyo Para Sa Kapansanan

Authored By: Social Security Administration
Read this in:
Arabic / العربية
Greek / Ελληνικά
English
Spanish / Español
Farsi / فارسی
French / Français
Haitian Creole / Kreyòl Ayisyen
Armenian / Հայերէն
Italian / Italiano
Korean / 한국어
Polish / Język Polski
Portuguese / Português
Russian / Pусский
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese / 中文

Ibinibigay ng librito na ito ang saligang impormasyon tungkol sa mga benepisiyo ng Social Security para sa kapansanan at hindi nito binabalak na sagutin ang lahat ng mga katanungan. Para sa tiyak na pagpaliwanag tungkol sa iyong kalagayan, dapat mong kausapin ang isang kinatawan ng Social Security.

Link: ssa.gov

Last Review and Update: Sep 19, 2003