PALawHelp.orgPALawHelp.org

CLS Hỗ Trợ Người Nhập Cư

Authored By: Community Legal Services of Philadelphia
Read this in:
English
Spanish / Español
Russian / Pусский
Chinese (Traditional) / 中文

 

 

CLS Hỗ Trợ Người Nhập Cư

 

Immigrant photo

 


 

Community Legal Services logo

Community Legal Services cung cấp đại diện pháp lý trực tiếp, biện hộ toàn diện và giáo dục cộng đồng cho người dân Philadelphia có thu nhập thấp, bao gồm cả người nhập cư.

Chúng tôi hỗ trợ người nhập cư, bao gồm người không có giấy tờ, ngăn chặn sự bóc lột, đưa mọi người thoát khỏi đói nghèo và mang đến cơ hội tiếp cận với công lý cho họ.

 


 

Community Legal Services thường xuyên đại diện cho các khách hàng nhập cư và các cộng đồng người nhập cư và người tị nạn theo một số cách thức, bao gồm:

  •  Cung cấp thông tin pháp lý và lời khuyên cho người có trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP) để giúp họ nhận được các dịch vụ và lợi ích cần thiết từ chính phủ, tòa án, cơ sở chăm sóc sức khỏe và những tổ chức quan trọng khác. Chúng tôi cũng thay mặt cho các cá nhân LEP giải quyết tình trạng phân biệt đối xử và các rào cản mang tính hệ thống đối với các chương trình và dịch vụ.
  • Giúp những người đang bị hạn chế khả năng nhận bảo hiểm y tế vì tình trạng nhập cư nhận được bảo hiểm và chăm sóc y tế, bao gồm dịch vụ Hỗ Trợ Y Tế Khẩn Cấp.
  •  Giúp người nhập cư hợp pháp tìm hiểu các quy tắc phức tạp về tính đủ điều kiện để họ có thể nhận được trợ cấp tiền mặt, SNAP và trợ cấp y tế mà họ đủ điều kiện.
  • Ngăn chặn việc bóc lột người lao động nhập cư dễ bị tổn thương bằng cách cung cấp giáo dục cộng đồng về quyền của người lao động nhập cư và đại diện hợp pháp cho những người lao động từng là nạn nhân của hành vi ăn cắp tiền lương. Người lao động nhập cư rất dễ bị ăn cắp tiền lương vì rào cản ngôn ngữ khiến họ không hiểu được các quyền và tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, và đặc biệt họ dễ bị đe dọa về việc bị trục xuất bởi tình trạng nhập cư của mình.
  • Kết nối người tị nạn và người xin tị nạn với phúc lợi SSI. Nhiều người tị nạn và người xin tị nạn đã sống sót sau các tổn thương về tinh thần và thể chất nghiêm trọng. Ảnh hưởng của tổn thương này thường là suy nhược, và đây có thể là cơ sở để nhận trợ cấp khuyết tật SSI. CLS hiểu rằng các điều luật phức tạp dành cho những người nhập cư đang cố gắng xin SSI và chúng tôi thường thành công trong việc giúp họ có được những phúc lợi mà họ cần.

Để biết thêm thông tin về công việc của chúng tôi về hỗ trợ người nhập cư, vui lòng liên hệ với Giám đốc Điều hành CLS Debby Freedman tại dfreedman@clsphila.org hoặc (215) 981-3784

 

Last Review and Update: Sep 01, 2021