PALawHelp.orgPALawHelp.org

Declaration Under Penalty of Perjury

Authored By: National Low Income Housing Coalition
Read this in:
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Creole / Kreyòl
Somali / Soomaali
Tagalog / Pilipino
Vietnamese / Tiếng Việt
Chinese (Traditional) / 中文

[DAIM NTAWV] COV LUS TSHAJ TAWM RAWS LI KEV RAU TXIM YOG TIAS DAG RAU LUB CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION’S TXOJ KEV TXWV TSIS PUB NTIAB TAWM TSEV IB NTU KOM TIV THAIV KOM TXHOB KIS TUS KAB MOB COVID-19

Link: nlihc.org