PAVictimsHelp.org

PAVictimsHelp.org is a section of PALawHelp.org that provides important legal information on the rights of victims of crime and information on where victims of crime can find help in getting their lives back on track. 

Click on a sub-topic below for legal information, referrals to legal service providers and information about your local courts relating to that sub-topic.

Cấp Dưỡng Trẻ Em

CẢ CHA LẪN MẸ đều có trách nhiệm tài chánh để cấp dưỡng cho con cái của họ. Thường thì, người phụ huynh có con cái sống chung nhận tiền cấp dưỡng từ người phụ huynh kia. Nhiệm vụ cấp dưỡng phải có cho dù cha mẹ có lập gia đình với nhau hay không. Ngay cả khi người phụ huynh không được thăm con cũng phải cấp dưỡng cho con mình. Người phụ huynh không thể từ chối thăm con chỉ vì tiền cấp dưỡng chưa được trả.

Luật Ly hôn ở Pennsylvania

Có ba hạng mục ly dị ở Pennsylvania là ly dị với sự thoả thuận của đôi bên, không được thoả thuận, và dựa trên căn bản có lỗi. Tập sách này giải thích sự khác biệt giữa các trường hợp nay.

Các Quyền Lợi Tem Phiếu Thực Phẩm/SNAP

Chương Trình Trợ Giúp Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition Assistance Program - SNAP) là tên mới cho chương trình Tem Phiếu Thực Phẩm. Các quyền lợi này được dùng để mua thực phẩm và giúp cho người dân Pennsylvania nào có lợi tức thấp có được thêm chế độ ăn dinh dưỡng.

Nhận dược sự bảo về từ lệnh lạm dụng - Pennsylvania

Một phần của PLA Make series video Trường hợp của bạn, video này giải thích quá trình tòa án để có một tấm bảo vệ Từ Lạm dụng tự. Để biết thêm thông tin về bảo vệ Từ lạm dụng, xem http://philalegal.org/pfa. Lưu ý: video này thảo luận về luật Pennsylvania. Trong các tiểu bang khác, luật pháp có thể khác nhau.

Back to top