Self-Help Forms and Online Resources

Click on a sub-topic below for legal information, referrals to legal service providers and information about your local courts relating to that sub-topic.

Asistan sou Kalifikasyon pou Kredi Fiskal sou Lajan ou Antre (Earned Income Tax Credit Assistant)

Kredi Fiskal sou Lajan ou Antre (EITC) a ede travayè ak fanmi ki gen revni fèb ou modere yo pran yon souf ak taks. Lè ou reklame kredi sa a, sa ka redui kantite lajan taks ou dwe peye epi ranbouse w plis lajan toujou.

Depoze yon Plent

Ou (oswa reprezantan w) gen dwa pou w depoze yon plent konfidansyèl pou sekirite ak sante epi mande yon enspeksyon OSHA sou espas travay ou si w kwè gen yon danje grav oswa si w panse patwon w pa suiv nòm OSHA yo. Yo ta dwe depoze plent la pi vit posib apre yo fin remake danje a. Yon plent ki siyen gen plis chans pou l lakòz yon enspeksyon sou plas.

Kote Ranbousman Mwen an?

Ou kapab tcheke estati ranbousman enpo sou revni pou ane 2022 w lan nan 24è apre ke w te fin fè deklarasyon elektwonik lan. Tanpri bay yon 3 oswa 4 jou apre ou fin fè deklarasyon elektwonik ane fiskal 2020 ak 2021 ou an . Si ou te soumèt deklarasyon ou an sou papye, tanpri ban nou 4 semèn anvan ou tyeke estati w.

Back to top