Public Benefits

Click on a sub-topic below for legal information, referrals to legal service providers and information about your local courts relating to that sub-topic.

Kredi Enpo sou Revni ou Antre (EITC)

Kredi Enpo sou Revni ou Antre (EITC) ede travayè ak fanmi ki gen yon revni ki fèb oswa modere jwenn yon avantaj fiskal. Si w kalifye, ou ka itilize kredi a pou diminye enpo ou dwe yo – epi petèt ogmante ranbousman ou.

Asistan sou Kalifikasyon pou Kredi Fiskal sou Lajan ou Antre (Earned Income Tax Credit Assistant)

Kredi Fiskal sou Lajan ou Antre (EITC) a ede travayè ak fanmi ki gen revni fèb ou modere yo pran yon souf ak taks. Lè ou reklame kredi sa a, sa ka redui kantite lajan taks ou dwe peye epi ranbouse w plis lajan toujou.

Vòl Idantite ak Benefis Chomaj

Eta yo te fè fas ak yon vag nan fo reklamasyon benefis chomaj kèk rezo krim òganize sèvi avèk idantite yo vòlè. Kriminèl yo ap itilize idantite yo vòlè sa yo pou fè fwod epi kolekte benefis nan plizyè eta.

Back to top