Employment

Click on a sub-topic below for legal information, referrals to legal service providers and information about your local courts relating to that sub-topic.

Depoze yon Plent

Ou (oswa reprezantan w) gen dwa pou w depoze yon plent konfidansyèl pou sekirite ak sante epi mande yon enspeksyon OSHA sou espas travay ou si w kwè gen yon danje grav oswa si w panse patwon w pa suiv nòm OSHA yo. Yo ta dwe depoze plent la pi vit posib apre yo fin remake danje a. Yon plent ki siyen gen plis chans pou l lakòz yon enspeksyon sou plas.

Vòl Idantite ak Benefis Chomaj

Eta yo te fè fas ak yon vag nan fo reklamasyon benefis chomaj kèk rezo krim òganize sèvi avèk idantite yo vòlè. Kriminèl yo ap itilize idantite yo vòlè sa yo pou fè fwod epi kolekte benefis nan plizyè eta.

Back to top