Consumer

Click on a sub-topic below for legal information, referrals to legal service providers and information about your local courts relating to that sub-topic.

Kredi Enpo sou Revni ou Antre (EITC)

Kredi Enpo sou Revni ou Antre (EITC) ede travayè ak fanmi ki gen yon revni ki fèb oswa modere jwenn yon avantaj fiskal. Si w kalifye, ou ka itilize kredi a pou diminye enpo ou dwe yo – epi petèt ogmante ranbousman ou.

Asistan sou Kalifikasyon pou Kredi Fiskal sou Lajan ou Antre (Earned Income Tax Credit Assistant)

Kredi Fiskal sou Lajan ou Antre (EITC) a ede travayè ak fanmi ki gen revni fèb ou modere yo pran yon souf ak taks. Lè ou reklame kredi sa a, sa ka redui kantite lajan taks ou dwe peye epi ranbouse w plis lajan toujou.

Preparasyon Deklarasyon Taks Gratis pou Kontribyab ki Kalifye

Pwogram Volontè pou Asistans nan Taks sou Revni (VITA) ak Konsèy sou Taks pou Moun Laj Avanse (TCE) IRS genyen yo ofri preparasyon deklarasyon taks gratis pou kontribyab ki kalifye yo.

Vòl Idantite ak Benefis Chomaj

Eta yo te fè fas ak yon vag nan fo reklamasyon benefis chomaj kèk rezo krim òganize sèvi avèk idantite yo vòlè. Kriminèl yo ap itilize idantite yo vòlè sa yo pou fè fwod epi kolekte benefis nan plizyè eta.

Kote Ranbousman Mwen an?

Ou kapab tcheke estati ranbousman enpo sou revni pou ane 2022 w lan nan 24è apre ke w te fin fè deklarasyon elektwonik lan. Tanpri bay yon 3 oswa 4 jou apre ou fin fè deklarasyon elektwonik ane fiskal 2020 ak 2021 ou an . Si ou te soumèt deklarasyon ou an sou papye, tanpri ban nou 4 semèn anvan ou tyeke estati w.

Back to top