Consumer

Click on a sub-topic below for legal information, referrals to legal service providers and information about your local courts relating to that sub-topic.

Kredi Enpo sou Revni ou Antre (EITC)

Kredi Enpo sou Revni ou Antre (EITC) ede travayè ak fanmi ki gen yon revni ki fèb oswa modere jwenn yon avantaj fiskal. Si w kalifye, ou ka itilize kredi a pou diminye enpo ou dwe yo – epi petèt ogmante ranbousman ou.

KREYÒL AYISYEN (HAITIAN CREOLE) Forms from PA Courts

The Unified Judicial System of Pennsylvania provides forms for citizens, the judiciary and law enforcement. These bilingual forms are now offered in 13 languages.

Preparasyon Deklarasyon Taks Gratis pou Kontribyab ki Kalifye

Pwogram Volontè pou Asistans nan Taks sou Revni (VITA) ak Konsèy sou Taks pou Moun Laj Avanse (TCE) IRS genyen yo ofri preparasyon deklarasyon taks gratis pou kontribyab ki kalifye yo.

Vòl Idantite ak Benefis Chomaj

Eta yo te fè fas ak yon vag nan fo reklamasyon benefis chomaj kèk rezo krim òganize sèvi avèk idantite yo vòlè. Kriminèl yo ap itilize idantite yo vòlè sa yo pou fè fwod epi kolekte benefis nan plizyè eta.

Ou gen pwoblèm ak yon pwodui oswa sèvis finansye – consumerfinance.gov

Aprann pwosesis plent CFPB a, ak kijan pou soumèt yon plent bay CFPB. Plent konsomatè yo ak repons konpayi yo bay CFPB enfòmasyon sou kalite defi konsomatè yo ap fè fas ak pwodwi ak sèvis finansye yo ak fason konpayi yo ap reponn enkyetid konsomatè yo. Plent yo sipòte travay CFPB a pou sipèvize konpayi yo, fè respekte lwa finansye federal pou konsomatè yo, pwopoze règ, detekte ak evalye pwoblèm k ap parèt yo, epi devlope zouti ki ede konsomatè yo pran desizyon finansye enfòme.

Back to top